top of page
德國智恆顧問諮詢 I 香港A&A諮詢 I 技術織物 I 產業用布
德國智恆顧問諮詢 I 香港A&A諮詢 I 技術織物 I 產業用布
德國智恆顧問諮詢 I 香港A&A諮詢 I 技術織物 I 產業用布
德國智恆顧問諮詢 I 香港A&A諮詢 I 技術織物 I 產業用布
德國智恆顧問諮詢 I 香港A&A諮詢 I 技術織物 I 產業用布
德國智恆顧問諮詢 I 香港A&A諮詢 I 技術織物 I 產業用布
德國智恆顧問諮詢 I 香港A&A諮詢 I 技術織物 I 產業用布
德國智恆顧問諮詢 I 香港A&A諮詢 I 技術織物 I 產業用布
德國智恆顧問諮詢 I 香港A&A諮詢 I 技術織物 I 產業用布
德國智恆顧問諮詢 I 香港A&A諮詢 I 技術織物 I 產業用布

織造組織智庫 WeaveStruct

 

應用於織造用品開發的軟件。能準確的計算和

仿真出各種由單層或多層的經紗和緯紗系統

構建成的織物結構。

 

德國智恆顧問諮詢 I 香港A&A諮詢 I 技術織物 I 產業用布
德國智恆顧問諮詢 I 香港A&A諮詢 I 技術織物 I 產業用布
德國智恆顧問諮詢 I 香港A&A諮詢 I 技術織物 I 產業用布
德國智恆顧問諮詢 I 香港A&A諮詢 I 技術織物 I 產業用布
織造組織智庫 I 德國智恆顧問諮詢 I 香港A&A諮詢 I 技術織物 I 產業用布
織造組織智庫 I 德國智恆顧問諮詢 I 香港A&A諮詢 I 技術織物 I 產業用布
織造組織智庫 I 德國智恆顧問諮詢 I 香港A&A諮詢 I 技術織物 I 產業用布
織造組織智庫 I 德國智恆顧問諮詢 I 香港A&A諮詢 I 技術織物 I 產業用布
織造組織智庫 I 德國智恆顧問諮詢 I 香港A&A諮詢 I 技術織物 I 產業用布
織造組織智庫 I 德國智恆顧問諮詢 I 香港A&A諮詢 I 技術織物 I 產業用布
bottom of page